Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dilluns, 16 de maig de 2011

INFORMACIÓ SOBRE LES PAU-2011 PER A ALUMNES DE CICLES SUPERIORS

FASE ESPECÍFICA DE LES PAU-2011. TITULATS TÈCNICS SUPERIORS CFGS

1. MATRÍCULA Vía Internet al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat
Termini: del 16 de maig al 23 de maig.
Dins d'aquest termini s'ha de formalitzar la matrícula i pagar les taxes corresponents.

2. LLIURAMENT CERTIFICATS
Per inscriure's a les proves cal acreditar, com a mínim, tenir superats tots els móduls del cicle (Ilevat els de formació práctica i/o projecte final), mitjangant un certificat del centre.
Data limit de Iliurament: 6 de juny [improrrogable].
Llocs de lliurament:
• Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat
• Oficina d'Orientació per a l'accés a la Universitat
• UAB:
Campus de Bellaterra: Sala Teatre de l'Edifici d'Estudiants i de Cultura — Plaga Cívica Campus de Sabadell: Gestió Académica — c/ Emprius, 2
• UdG: Secció d'Atenció a I'Estudiant i d'Accés (Edifici CIAE)
• UdL: Oficina de les PAU
• URV: Centre d'Atenció als Estudiants (Campus Sescelades)
• UVic: Universitat de Vic
• Manresa: Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa
• Mataró: Escola Universitária del Maresme (TECNOCAMPUS)
• Tortosa: Universitat Rovira i Virgili

2.1. ESTUDIANTS DE DARRER ANY D'UN CFGS durant el curs 2010-2011
Els estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2010-2011, per inscriure's a les proves han d'acreditar tenir superats tots els móduls del cicle (Ilevat els de formació práctica i/o projecte final), mitjangant un certificat del centre.
El centre lliurará tots els certificats deis seus estudiants matriculats de les PAU, en els llocs indicats més amunt."
Per accedir a estudis universitaris mitjangant la preinscripció universitária, abans que acabi el termini de la preinscripció universitária [5 de juliol], aquests estudiants hauran de presentar a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat o a les seves seus, un certificat d'estudis finalitzats on s'hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.

2.1. TITULATS TÉCNICS SUPERIORS amb anterioritat al curs 2010-2011
Els Titulats Técnics Superiors amb anterioritat al curs 2010-2011 per inscriure's a les proves han d'acreditar la finalització deis estudis, mitjangant un certificat d'estudis finalitzats on s'hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.
Si es tracta d'usuaris que en accedir al portal accesnet per formalitzar la matrícula ja tenen validada aquesta dada, NO han de lliurar cap certificació,
Els usuaris que hagin de lliurar el certificat d'estudis finalitzats per inscriure's a les proves, NO caldrá que lliurin cap altra documentació per accedir a estudis universitaris mitjangant la preinscripció universitária.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL PORTAL ACCESNET
El trámit de la matrícula a la fase específica de les PAU per als Titulats Técnics Superiors consta de 6 passos diferents, ordenats, de manera que sempre cal desar les dades abans de passar al pas següent.
Pas 1   Dades personais
Pas 2   Altres dades
Pas 3   Dades académiques
Pas 4   Dades proves
Pas5    Resum
Pas 6   FulI de pagament

4. FINALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
Durant el termini de matrícula els estudiants podran accedir a la seva matrícula i modificar-la mentre no facin el pagament. Un cop tancat el termini de matrícula i fet el pagament (últim dia 23 de maig), no es podrá realitzar cap modificació ni afegir-hi cap matéria.

5. TAXES Quota fixa per drets d'examen (30 euros) + Quota de 10 euros per matéria.

6. CONSULTA LLOC D'EXAMEN
Els estudiants de CFGS han de consultar el lloc on s'han d'examinar a partir del día 10 de juny al portal https://accesnet.gencat.cat

7. RESULTATS
El lliurament de la documentació acreditativa d'haver realitzat les proves será el día 4 de juliol. Els estudiants que el curs 2010-2011 estiguin cursant el darrer any de CFGS recolliran la documentació al seu centre.
La resta d'estudiants la recolliran als serveis corresponents de les universitats on s'hagin examinat. En el cas de Barcelona ciutat, la recollida de la documentació es fará a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat.
A partir del día 30 de juny está previst que es puguin consultar els resultats al portal https://accesnet.gencat.cat

8. CONVOCATÓRIA DE SETEMBRE
La convocatória de setembre té un termini únic per a tots els trámits: del 22 al 27 de juliol. En aquest termini s'ha de
Formalitzar la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat. • Imprimir el resguard de pagament.
• Pagar les taxes dins de termini.
•  Lliurar els certificats

9. ADRECES D'INTERÉS 1 MÉS INFORMACIÓ
Les adreces d'utilitat per a tots els trámits relacionats amb aquestes proves es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau
Per a qualsevol consulta no dubteu a adregar-vos a:
Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat Tel.: 93 552 69 80
Adreça electrónica: coordinaciopau.sur@gencat.cat