ADMINISTRACIÓ I FINANCES 2018-2019

Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimecres, 9 de maig de 2018

EXERCICIS PRESSUPOSTOS
PREGUNTES

1.- Quina relació hi ha entre el pla estratègic d'una empresa i els seus pressupostos? Posa'n un exemple inventat.
2.- Quina tècnica creus que és millor per realitzar un pressupost i per què?
3.- Diferencia entre el pressupost de producció i el pressupost de compra de materials directes. 
4.- Quines desviacions hi pot haver en el procés estricte de producció? Quines accions correctores s'hi poden realitzar?
5.- Diferències entre un pressupost rígid i un de flexible. 
6.- Què és un pressupost en base zero?
7.- Esmenta quines són les fases en l'elaboració del pressupost d'una empresa. 
8.- Quins riscos comporta el procés pressupostari d'una empresa?A lliurar abans de les 24 hores del dilluns 14. 

dimecres, 20 de desembre de 2017

FEINA PER AL NADAL

Respon les preguntes a partir del llibre i de la informació que puguis trobar a internet i envia el treball a msubiras@insmanolohugue.catPREGUNTES SOBRE ASSEGURANCES DE PERSONES1.- Diferències entre les assegurances de coses i patrimonials i les assegurances de persones. 

2.- Què són les assegurances de vida? Persones que intervenen en les assegurances de vida.

3.- Assegurances de vida en cas de mort. Definició. Elements. Finalitats. Assegurances de vida sencera i vida temporal. Assegurança de vida amb primes temporals. Assegurances de vida pròpia i vida aliena. 

4.- Assegurances de vida en cas de vida o supervivència. Funcionament. Formes d'indemnització.  

5.- Què és el rescat en les assegurances de vida? Quan es pot produir?

6.- Altres assegurances: assegurança d'amortització de préstecs, assegurances de decessos. 

7.- Assegurança d'accidents. Assegurança d'assistència sanitària. 

dimecres, 29 de novembre de 2017

FEINA PER AL DIA 30 NOVEMBRE 20171.- Contestar el test de la pàgina 65 (que havíeu de fer i no heu fet). Enviar només les respostes en el liurament del treball.

2.- Fer una llista el més detallada possible dels serveis bancaris.

3.- Persones que intervenen en una domiciliació, Expiqueu-les.

4.- Diferències entre tipus de canvi directe i indirecte en les operacions amb divises,

5.- Busqueu una taula de tipus de canvi bancari de es divises més importants del dia 30 NOV.


La feina s'ha de lliurar per email a msubiras@gmail.com.

dimecres, 25 d’octubre de 2017

TREBALL SOBRE PRODUCTES DE RENDA FIXA

PRODUCTES DE RENDA FIXA
1.- Definició: productes de préstec o de deute.
2.- Perills dels productes de renda fixa (tipus d'interès, inflació, evolució de les empreses, resultats de les empreses, liquiditat, altres).
3.- Valors que pot tenir un producte de Renda Fixa: valor nominal, valor d'emissió, valor de cotització i d'amortització.- Prima d'emissió i prima d'amortització (amb lot o sense). 
4.- Rendibilitat bruta i neta.

5.- Drets i obligacions d'un inversor de renda fixa 
6.- Les obligacions.- Definició.- Classes d'obligacions (segons garanties, segons convertibilitat, segons interessos, cupó zero, emissió al descompte).- Drets i deures de l'obligacionista. 
7.- Les agències de rating.- Què són?.- Exemples.- Quadre comparatiu del sistema de classificació del deute.


FONS PÚBLICS (DEUTE PÚBLIC)

* Definició i utilitat dels fons públics.
* Característiques dels fons públics.
* Classificació del deute públic.
* Qui pot emetre a Espanya deute públic.
* Lletres del tresor. Terminis i funcions. Formes d'emissió, nominal.
* Bons de l'Estat. Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Obligacions de l'Estat.  Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Subhastes competitives i no competitives.

dissabte, 3 de juny de 2017

PREGUNTES SOBRE EL NF DE FORMACIÓ EN RH1.- Explica per què és tan important la formació d'un treballador donant-ne arguments. 

2.- Per què cal invertir en la formació dels treballadors en qualsevol empresa?

3.- Explica els tres mètodes més importants de detecció de necessitats formatives en l'àmbit laboral. 

4.- Quins són els drets que reconeix l'Estatut del Treballadors respecte de la formació dels mateixos?

5.- Defineix pla de formació. 

6.- Busca un pla de formació d'una empresa gran i adjunta'l a les respostes a aquestes preguntes. 

7.- De quines fases consta l'aplicació d'un pla de formació?

8.- Com hauria de ser la formació en el si de l'empresa pel que fa a la metodologia?

9.- Diferències entre Coaching i Mentoring. 

10.- Fes l'exercici 4 de la pàgina 243 del llibre (ordenació de fases). 

dilluns, 12 de desembre de 2016

PREGUNTES SOBRE NF DE CONTROL DE RECURSOS HUMANS

1.- Quina finalitat té el control dels recursos humans?

2.- Pot existir una empresa que no controli els seus treballadors? Per què ho creus?

3.- Sobre quins aspectes creus que l'empresa ha de controlar els seus treballadors?

4.- Esmenta tots els sistemes de control d'assistència a l'empresa que coneguis.

6.- Explica quins tipus d'absentisme es poden donar en una empresa.

7.- Quines poden ser les causes de l'absentisme en una empresa?

8.- Esmenta quins documents hi sol o hi pot haver en l'expedient laboral de qualsevol persona.  

9.- Tradueix al català el següent text:Corporate social responsibility (CSR, also called corporate consciencecorporate citizenship or sustainable responsible business/ Responsible Business) is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a self-regulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. In some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance and engages in "actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law." CSR aims to embrace responsibility for corporate actions and to encourage a positive impact on the environment and stakeholders including consumers, employees, investors, communities, and others.
The term "corporate social responsibility" became popular in the 1960s and has remained a term used indiscriminately by many to cover legal and moral responsibility more narrowly construed.
Proponents argue that corporations increase long term profits by operating with a CSR perspective, while critics argue that CSR distracts from business' economic role. A 2000 study compared existing econometric studies of the relationship between social and financial performance, concluding that the contradictory results of previous studies reporting positive, negative, and neutral financial impact, were due to flawed empirical analysis and claimed when the study is properly specified, CSR has a neutral impact on financial outcomes.

Critics questioned the "lofty" and sometimes "unrealistic expectations" in CSR. or that CSR is merely window-dressing, or an attempt to pre-empt the role of governments as a watchdog over powerful multinational corporations.
Political sociologists became interested in CSR in the context of theories of globalizationneoliberalism and late capitalism. Some sociologists viewed CSR as a form of capitalist legitimacy and in particular point out that what began as a social movement against uninhibited corporate power was transformed by corporations into a 'business model' and a 'risk management' device, often with questionable results [9]
CSR is titled to aid an organization's mission as well as a guide to what the company stands for to its consumers. Business ethics is the part of applied ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. ISO 26000 is the recognized international standard for CSR. Public sector organizations (the United Nations for example) adhere to the triple bottom line (TBL). It is widely accepted that CSR adheres to similar principles, but with no formal act of legislation.


La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 DE GENER DE 2017. La qualificació que s'obtingui servirà per avaluar el NF 4 de la UF 1. 


Per fer la feina, es pot usar el llibre de text i els materials d'internet que cregueu convenients. 

La matèria relativa a la protecció de dades s'explicarà a classe i s'avaluarà a part. 

dimecres, 26 d’octubre de 2016

TREBALL SOBRE ELS PRODUCTES DE RENDA FIXA

PRODUCTES DE RENDA FIXA
1.- Definició: productes de préstec o de deute.
2.- Perills dels productes de renda fixa (tipus d'interès, inflació, evolució de les empreses, resultats de les empreses, liquiditat, altres).
3.- Valors que pot tenir un producte de Renda Fixa: valor nominal, valor d'emissió, valor de cotització i d'amortització.- Prima d'emissió i prima d'amortització (amb lot o sense). 
4.- Rendibilitat bruta i neta.

5.- Drets i obligacions d'un inversor de renda fixa 
6.- Les obligacions.- Definició.- Classes d'obligacions (segons garanties, segons convertibilitat, segons interessos, cupó zero, emissió al descompte).- Drets i deures de l'obligacionista. 
7.- Les agències de rating.- Què són?.- Exemples.- Quadre comparatiu del sistema de classificació del deute.


FONS PÚBLICS (DEUTE PÚBLIC)

* Definició i utilitat dels fons públics.
* Característiques dels fons públics.
* Classificació del deute públic.
* Qui pot emetre a Espanya deute públic.
* Lletres del tresor. Terminis i funcions. Formes d'emissió, nominal.
* Bons de l'Estat. Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Obligacions de l'Estat.  Terminis i funcions. Formes d'emissió. 
* Subhastes competitives i no competitives. 

dilluns, 12 de gener de 2015

TREBALL PER L'AVALUACIÓ DELS TEMES 3 I 4 DE GESTIÓ FINANCERA

1.- Fes un quadre-resum de les formes de finançament aliè a curt termini i llarg termini en què quedin refelectits:

a. Funcionament del producte.
b. Termini usual.
c. Garanties exigides.
d. Usuaris habituals.
e. Document de contractació.
f. Avavtatges.
g. Inconvenients.

2.- Fes un quadre-resum de les garanties que es poden exigir en una operació activa. 

dijous, 18 de desembre de 2014

FEINA NADAL RH I RSC1.- Cerca i adjunta dos codis ètics de 2 empreses: 1 espanyola i 1 estrangera. Extreu-ne els trets principals i digues quins stakeholders tenen en compte

2.- Què és el global compact promogut per l'ONU? Explica'n els principals trets.

3.- Esmenta 10 valors que creguis que totes les empreses haurien de complir.

4.- Quins creus que són els perills ètics de les empreses del segle XXI a nivell global?

5.- De quina manera una ètica laxa o una manca d'ètica pot afectar el futur d'una empresa?

6.- Fer el test de repàs de la pàg. 142. 

7.- Fer exercici 17, pàg. 144


A lliurar abans del 13 de gener a msubiras@gmail.com.

dilluns, 20 d’octubre de 2014

1r ADMINISTRACIÓ I FINANCES - FEINA PER A LA SETMANA 20-OCT A 24-OCT1.- Fer la lectura de les pàgines 29 a 36 del llibre de text.

2.- Resoldre el test de la pàgina 38

3.- Resoldre activitat 7 de la pàg. 39 del llibre de text.

La feina s'ha de lliurar en format digital a l'adreça msubiras@gmail.com  abans del dissabte 25. Recordeu d'incloure els enunciats en els vostres treballs. 

dijous, 2 d’octubre de 2014

2n CFGS - GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS - FEINA 6-10/OCTUBRE

1.- Analitza i argumenta si hi ha relació laboral en els casos 2, 12, 13 i 17 de les fotocòpies lliurades.

2.- Diferencia dret al treball, dret a l'ocupació efectiva i treball efectiu. 

3.- Fes una llista amb els drets constitucionals reconeguts en relació amb el treball. 

4.- Cerca el conveni col·lectiu de la banca i de l'ensenyament privat a Catalunya. Esmenta quina és l'estructura del contingut d'un conveni col·lectiu. 

5.- A on s'han de registrar els convenis col·lectius? I els contractes?

6.- Respon les preguntes 4, 5, 6 i 7 de la pàg. 19 del llibre de text. 

La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 D'OCTUBRE.

1r ADMINISTRACIÓ I FINANCES - RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA - FAINA PER A LA SETMANA 6 A 10 D'OCTUBRE1.- Cerca a internet tres missions, visions i valors de 3 empreses diferents, una de les quals en anglès. 

2.- Contesta les preguntes 1, 3, 9, 10, 11, 13 i 14 de la pàg. 22 del llibre de text.

3.- Efectuar la lectura de les pàgines 12 a 20 del llibre de text.

4.- Contesta les preguntes 5, 6, 10 i 11, 12 de la pàg. 24 del llibre de text.

5.- Tradueix:

Corporate social responsibility (CSR, also called corporate consciencecorporate citizenship or sustainable responsible business/ Responsible Business)[1] is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a self-regulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. In some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance and engages in "actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law."[2][3] CSR aims to embrace responsibility for corporate actions and to encourage a positive impact on the environment and stakeholders including consumers, employees, investors, communities, and others.
The term "corporate social responsibility" became popular in the 1960s and has remained a term used indiscriminately by many to cover legal and moral responsibility more narrowly construed.[4]
Proponents argue that corporations increase long term profits by operating with a CSR perspective, while critics argue that CSR distracts from business' economic role. A 2000 study compared existing econometric studies of the relationship between social and financial performance, concluding that the contradictory results of previous studies reporting positive, negative, and neutral financial impact, were due to flawed empirical analysis and claimed when the study is properly specified, CSR has a neutral impact on financial outcomes.[5]
Critics[6][7] questioned the "lofty" and sometimes "unrealistic expectations" in CSR.[8] or that CSR is merely window-dressing, or an attempt to pre-empt the role of governments as a watchdog over powerful multinational corporations.
Political sociologists became interested in CSR in the context of theories of globalizationneoliberalism and late capitalism. Some sociologists viewed CSR as a form of capitalist legitimacy and in particular point out that what began as a social movement against uninhibited corporate power was transformed by corporations into a 'business model' and a 'risk management' device, often with questionable results [9]
CSR is titled to aid an organization's mission as well as a guide to what the company stands for to its consumers. Business ethics is the part of applied ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. ISO 26000 is the recognized international standard for CSR. Public sector organizations (the United Nations for example) adhere to the triple bottom line (TBL). It is widely accepted that CSR adheres to similar principles, but with no formal act of legislation.


La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 D'OCTUBRE.

2n CFGS GESTIÓ FINANCERA - FEINA SETMANA 6 A 10/OCTUBRE1.- Fes una classificació completa del tipus de productes financers que hi ha. 

2.- Fes una classificació dels diversos mercats financers que hi ha i posa un exemple de cada un. 

3.- Busca informació sobre el producte de finançament anomenat Leasing. Explica:


 • Denominacions
 • Definició
 • Classes de lísing
 • Funcionament del lísing
 • Usos del producte
 • Avantatges i inconvenients
 • Costos del lísing
 • Obligacions de les parts
 • Garanties en el lísing
4.- Busca informació sobre el factoring

 • Denominacions
 • Definició
 • Classes de factoring
 • Funcionament del factoring
 • Usos del producte
 • Avantatges i incovenients
 • Costos del factoring
5.- Què són els establiments financers de crèdit?

6.- Cerca a la pàgina del Banc d'Espanya quines són les seves funcions actuals. 

7.- Cerca a la pàgina de la CNMV quines són les seves funcions. 

8.- Cerca a la pàgina del BCE quines són els elements de seguretat que incorporen els bitllets d'euro. Reprodueix la imatge que hagis trobat en l'arxiu que has d'enviar.  

9.- Cerca 3 exemples de cooperatives de crèdit i explica quines diferències tenen respecte dels bancs. 

10.- Respon les preguntes 2, 3 i 6 de la pàgina 30 del llibre de text. 

La feina s'ha de fer per escrit i lliurar-la a l'adreça   msubiras@gmail.com   ABANS DEL 13 D'OCTUBRE.

dimecres, 28 de maig de 2014

TREBALL SOBRE EL NF DE MOTIVACIÓ

1.- Explica en què consisteix el cicle motivacional. 

 2.- Senyala a quin nivell de l’escala de Maslow corresponen les següents necessitats: . 

a. Protecció contra els accidents laborals. 
b. Estabilitat a la feina. 
c. Tenir amics al treball. 
d. Ser acceptat pels companys. 
e. Reconeixement per part dels caps. 
f. Respecte dels altres. 
g. Realització de projectes personals. 
h. Desenvolupament del potencial propi. 
i. Jornada flexible. 

3.- Diferències entre factors higiènics i motivacionals segons Herzberg. Posa'n exemples. 

4.- Creus que un augment de sou i una millora en l’ambient físic de treball contribueixen a un augment permanent de la satisfacció a la feina? Per què? 

5.- Què és el que postula la teoria de McGregor sobre la motivació? 

6.- Esmenta i explica quins creus que són els 2 mètodes millors per diagnosticar i avaluar la motivació.

7.- Esmenta tots els factors que coneguis que poden influir positivament en la 
motivació i la satisfacció dels treballadors. 

8.- Què és l’absentisme conciliador?


9.- Sobre quins punts solen preguntar les enquestes sobre clima laboral?

10.- Segons la teoría de McClelland indica quins tipus de necessitats poden motivar els següents professionals:

a. Comercial que cobra primes per vendes. 
b. Un director general.
c. Director d'un departament comercial que cobra per objectius acomplerts.
d. Professor d'educació primària.
e. Administratiu que treball en atenció al client.
f. Alcalde d'una petita localitat.
g. Ministre.
h. Cirurgià cardiovascular. 

11.- A quin graó de la piràmide de Maslow es troben les següents persones?:

a. Treballador a qui agrada acudir a la feina diàriament perquè se sent apreciat i valorat pels seus companys. 
b. Immigrant que abandona el seu país i arrisca la seva vida per passar l'estret de Gibraltar en una pastera.
c. Persona que treballa sense contracte. 
d. Persona que treballa per un sou, per tenir assegurança mèdica i prestació per atur. 
e. Cap de taller amb gran confiança en si mateix que és respectat pels seus companys i caps. 
f. Artista de reconegut prestigi. 
g. Una persona que col·labora de forma desinteressada amb una ONG. 

12.- Explica amb paraules entenedores en què consisteix la teoria de Stacy Adams sobre la motivació. 


13.- Translate into Catalan or Spanish:

Intrinsic and extrinsic motivation

"Motivation can be divided into two types: intrinsic (internal) motivation and extrinsic (external) motivation.
Intrinsic motivation refers to motivation that is driven by an interest or enjoyment in the task itself, and exists within the individual rather than relying on external pressures or a desire for reward. Intrinsic motivation has been studied since the early 1970s.The phenomenon of intrinsic motivation was first acknowledged within experimental studies of animal behavior. In these studies, it was evident that the organisms would engage in playful and curiosity driven behaviors in the absence of reward. Intrinsic motivation is a natural motivational tendency and is a critical element in cognitive, social, and physical development. Students who are intrinsically motivated are more likely to engage in the task willingly as well as work to improve their skills, which will increase their capabilities. Students are likely to be intrinsically motivated if they:
 • attribute their educational results to factors under their own control, also known as autonomy
 • believe they have the skills to be effective agents in reaching their desired goals, also known as self-efficacy beliefs
 • are interested in mastering a topic, not just in achieving good grades
Extrinsic motivation
Extrinsic motivation refers to the performance of an activity in order to attain an outcome, whether or not that activity is also intrinsically motivated. Extrinsic motivation comes from outside of the individual. Common extrinsic motivations are rewards (for example money or grades) for showing the desired behavior, and the threat of punishment following misbehavior. Competition is in an extrinsic motivator because it encourages the performer to win and to beat others, not simply to enjoy the intrinsic rewards of the activity. A cheering crowd and the desire to win a trophy are also extrinsic incentives.
Comparison of intrinsic and extrinsic motivation
Social psychological research has indicated that extrinsic rewards can lead to overjustification and a subsequent reduction in intrinsic motivation. In one study demonstrating this effect, children who expected to be (and were) rewarded with a ribbon and a gold star for drawing pictures spent less time playing with the drawing materials in subsequent observations than children who were assigned to an unexpected reward condition. However, another study showed that third graders who were rewarded with a book showed more reading behavior in the future, implying that some rewards do not undermine intrinsic motivation. While the provision of extrinsic rewards might reduce the desirability of an activity, the use of extrinsic constraints, such as the threat of punishment, against performing an activity has actually been found to increase one's intrinsic interest in that activity. In one study, when children were given mild threats against playing with an attractive toy, it was found that the threat actually served to increase the child's interest in the toy, which was previously undesirable to the child in the absence of threat.
For those children who received no extrinsic reward, self-determination theory proposes that extrinsic motivation can be internalized by the individual if the task fits with their values and beliefs and therefore helps to fulfill their basic psychological needs."

dijous, 8 de maig de 2014

EXERCICI PRESSUPOSTOS

PREGUNTES

1.- Quina relació hi ha entre un pressupost mestre i els pressupostos operatius. Posa'n un exemple. 
2.- Quina tècnica creus que és millor per realitzar un pressupost i per què?
3.- Diferència entre el pressupost de producció i el pressupost de compra de materials directes. 
4.- Quines desviacions hi pot haver en el procés estricte de producció?
5.- Diferències entre un pressupost rígid i un de flexible. 
6.- Què és un pressupost en base zero?
7.- Justifica quin és l'ordre correcte en el temps entre el pressupost de producció i el de vendes. Per què és així?

dimarts, 18 de març de 2014

EXERCICIS PMM

1****Una empresa industrial presenta les seguents dades:

- Compres de matèries primeres 219.000
- Cosum anual Materies primeres 200.750
- Cost total de producció anual 547.500
- Cost total de la producció venuda 602.250
- Import de les vendes fetes durant l'any 788.400
- Saldo mitjà de MP 11.000
- Saldo mitjà de productes en curs 24.000
 - SMitjà de productes acabats 24.750
- SMità compte clients 54.000
- SMitjà compte proveïdors 18.000

Calculeu

PMM Econòmic
PMM Financer.


2*****Una empresa industrial que compra y vende a crédito, realizó las siguientes operaciones durante el último año: compró y consumió materias primas para la fabricación de sus productos por 16.000 € y mantuvo un stock medio de las mismas por valor de 700 €. El coste de la producción ascendió a 27.000 € y el stock medio de productos en curso fue de 500 €. Vendió toda la producción, y las ventas a precio de coste de productos terminados fueron de 41.000 €. Mantuvo un stock medio de productos terminados por valor de 735 €. Las ventas de productos terminados ascendieron a 48.600 €. El saldo medio de clientes fue de 5.300 €y el saldo medio de proveedores fue de 1.350 €. 

a) Calcula el período medio de aprovisionamiento y el período medio de 
fabricación. 
b) Calcula el período medio de venta y el período medio de cobro. 
c) Calcula el período medio de maduración financiero. 


3****Una empresa industrial compró a crédito durante 2010 materias primas por importe de 10.000 euros, y su nivel medio de existencias en el almacén fue de 500 euros. La deuda media con proveedores fue de 1.000 euros. El coste de la producción obtenida por la empresa durante ese periodo fue de 120.000 euros mientras que el valor medio de productos en curso de fabricación fue de 6.000 euros. Por otro lado, el coste de los productos vendidos ascendió a 210.000 euros, mientras que el nivel medio de existencias en almacén de productos acabados fue de 12.000 euros. Las ventas valoradas a precio de venta, y realizadas a clientes supusieron 260.000 euros y el saldo medio de los créditos a clientes fue de 42.000 euros. 

dilluns, 13 de gener de 2014

TREBALL SOBRE LES ASSEGURANCES DE PERSONES.* Distinció respecte de les assegurances contra danys i patrimonials. 
* Assegurances de vida en cas de mort. Definició, característiques i aplicacions. Vida temporal i vida sencera. Assegurança de vida pròpia i de vida aliena. 
* Assegurances de vida en cas de supervivència o vida. Definició, característiques i aplicacions. Assegurances de renda vitalícia diferida, assegurances de capital diferit i assegurances de renda vitalícia immediata.
* Què és el rescat? En quins casos es pot rescatar la suma assegurada. 
* Assegurança d'amortització de préstecs. 
* Quines són a parer teu les assegurances de no vida més importants i per què? Quines aplicacions tenen?
* Què són els plans de pensions? Característiques i finalitat.