Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dijous, 18 de desembre de 2014

FEINA NADAL RH I RSC1.- Cerca i adjunta dos codis ètics de 2 empreses: 1 espanyola i 1 estrangera. Extreu-ne els trets principals i digues quins stakeholders tenen en compte

2.- Què és el global compact promogut per l'ONU? Explica'n els principals trets.

3.- Esmenta 10 valors que creguis que totes les empreses haurien de complir.

4.- Quins creus que són els perills ètics de les empreses del segle XXI a nivell global?

5.- De quina manera una ètica laxa o una manca d'ètica pot afectar el futur d'una empresa?

6.- Fer el test de repàs de la pàg. 142. 

7.- Fer exercici 17, pàg. 144


A lliurar abans del 13 de gener a msubiras@gmail.com.