Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

divendres, 11 de maig de 2012

EXERCICIS DE COTITZACIÓ

Ahir dijous 10 de maig vam fer aquest exercici:

Ref  11 Lex Nova

Un auxiliar administratiu amb contracte de durada determinada pateix una IT entre els dies 6 a 26 del maig de 2012. Les retribucions són:

Salari..........709,92
Plus de conveni.......93,05
Complement específic......46,01.

Té dret a 2 pagues extra pel salari cadascuna. I no ha fet hores extra a l'any immediatament anterior al de la baixa. Epígraf a.

Calculeu:

Bases
Quotes
Prestació de la seguretat social.


NOUS EXERCICIS
Ref 12 Lex Nova

Un manobre de la construcció ve treballant per a una empresa des de 4 d'abril de 2010. El 21 de febrer de 2012 comença una IT que li dura fins al 28 del mateix mes. Les retribucions són:

Salari 30,65
Antiguitat  7,07
Plus conveni    9,71
Plus perillositat 6,38
Roba de treball   3,07

2 pagues extra per valor de salri més antiguitat cadascuna.
Durant l'any immediatament anterior a l'inici de la IT ha fet un total de 721,81 eur en hores extra i el mes de gener i febrer d'aquest any 2012 no n'ha fet.

Ref  13 Lex Nova

Un oficial administratiu presta serveis per a una empresa des de fa 2 anys en contracte ordinari. Les retribucions són:

Salari   713,53
Antiguitat  16,04
Menyscapte de diners  35,71
Productivitat  70,85
Plus de transport  32,93

Els 9 primers dies de maig va rebre 162,24 eur en hores extra altres, les úniques que ha fet durant la vigència del contracte. Té dret a 2 pagues extra per import de salari i antiguitat cadascuna.

El mes de maig pateix una IT per malaltia comuna, durant els dies 10 a 17 ambdós inclosos.