Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

divendres, 4 de maig de 2012

EXERCICI BASES COTITZACIÓ

Calculeu les bases del mes de juliol de 2012 , enginyer, del grup 1 de cotització d'un treballador que té les següents retribucions:


- Salari base 1200 eur
- Antiguitat 60
- Incentiu 240
- Plus de distància 144


Té dret a 2 pagues extra de 1260 eur cadascuna.


A més té pactades les següents retribucions en espècie:


- Gaudi gratuït d'habitatge el valor cadastral del qual és de 27.045 eur.
- Ús gratuït de vehicle de l'empresa el cost d'adquisició del qual va ser de 12.020 eur.


Juntament amb les anteriors retribucions el treballador rep durant el mes de juliol les següents quantitats:


- 210 eur per compensació de roba de treball.
- 180 euros de comissions meritades aquell mes.
- 750 eur per hores extra altres.
- 175 per despeses de locomoció ocasionats pel desplaçament al lloc de treball situat en lloc diferent de l'habitual, amb un recorreghut total de 600 Km, sense justificar el treballador l'import de le sdesepeses ocasionades. 
- 225 eur per despeses de manutenció  degudament justificades, corresponents a 6 dies de desplaçaments a un lloc de treball diferent de l'habitual, sense pernocta dins el territori de l'estat. 


Finalment, durant el mes de juliol el treballador ha comprat productes a l'empresa valorats en 600 eur i n'ha obtingut un descompte d''un 30%.