Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimecres, 4 de juliol de 2012

EL NOU CICLE LOE D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES A L'INSTITUT MANOLO HUGUÉ

El proper curs 2012-2013 s'implanta a l'institut Manolo Hugué, de Caldes de Montbui, el nou cicle d'administració i finances. El cicle, regulat pel Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2448b6c2-716d-462e-858c-35cdfd61023f/TS_Administracio_finances.pdf, es fa durant dos anys acadèmics i té una durada de 2000 hores, 350 de les quals es fan en  empreses col·laboradores de Caldes i rodalia. Les altres hores estan distribuïdes en Mòduls Professionals (matèries concretes) que, al seu torn, estan dividits en Unitats Formatives

El cicle ofereix als estudiants noves oportunitats que es poden resumir en tres:

1.- Es cursa anglès com a matèria curricular fet que estalvia d'estudiar-lo a part en acadèmies privades o en centres públics com les EOI que solen ser de difícil accés per la demanda que tenen. A més la llei preveu que gradualment l'anglès s'anirà introduint com a llengua vehicular en els ensenyaments professionals i no tan sols com una matèria més. L'objectiu final és incorporar l'anglès a la vida acadèmica dels centres i fer-ne una eina normal, que capaciti per a la mobilitat dins i fora de la Unió Europea. 

2.- Ofereix una formació més orientada a la utilització que se'n pot fer després en el món laboral, mitjançant l'establiment i desenvolupament d'unes qualificacions professionals que contenen, al seu torn, diverses unitats de competència. En aquests sentit, es procura l'ensenyament integrat i no compartimentat en àrees que, a la pràctica, s'interrelacionen. 

3.- Encara hi ha un altre avantatge que és especialment interessant per a aquelles persones que, sense tenir temps o ganes d'estudiar tot el cicle sencer, volen actualitzar els seus coneixements sobre un determinat camp o bé volen obtenir algun tipus de titulació d'allò que ja saben fer perquè ho fan cada dia a l'empresa. Una persona d'aquest perfil es pot matricular d'un mòdul professional concret o bé, fins i tot només d'una unitat formativa de les que componguin un mòdul. Amb la qual cosa la flexibilitat que ofereix és màxima per a administratius que ja treballen o persones de camps afins que vulguin millorar determinats aspectes de la seva formació -inclòs l'anglès. 


D'altra banda, com ja passava en l'antic cicle LOGSE, les pràctiques a les empreses (Formació en Centres de Treball) són una bona oportunitat per adquirir experiència, entrar en contacte amb l'entorn laboral de primera mà i donar-se a conèixer com a treballador. De fet, en força ocasions les empreses col·laboradores solen contractar els alumnes de l'institut que hi van a fer pràctiques. 


Aquí teniu la relació de Mòduls i Unitats Formatives: CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Relació de mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul professional 1: Comunicació i atenció al client
Durada : 132 hores
Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client. 33 hores
UF 2: Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client. 33 hores
UF 3: Gestió documental, arxiu i registre. 33 hores

Mòdul professional 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Organització de la documentació jurídica i empresarial. 33 hores
UF 2: Contractació empresarial. 33 hores
UF 3: Tramitació davant les Administracions Públiques 33 hores

Mòdul professional 3: Procés integral de l’activitat comercial
Durada: 264 hores
Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Patrimoni i metodologia comptable. 33 hores
UF 2: Fiscalitat empresarial. 33 hores
UF 3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria. 66 hores
UF 4: Registre comptable i comptes anuals

Mòdul professional 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Processos administratius de recursos humans. 33 hores
UF 2: Reclutament i desenvolupament professional. 33 hores

Mòdul professional 5: Ofimàtica i procés de la informació
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades. 33 hores
UF 2: Tractament avançat de la informació, arxiu i registre. 33 hores
UF 3: Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacions. 66 hores

Mòdul professional 6: Anglès
Durada:132 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Anglès tècnic. 132 hores

Mòdul professional 7: Gestió de recursos humans
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Procés de contractació. 33 hores
UF 2: Retribucions, nòmines i obligacions oficials. 66 hores

Mòdul professional 8: Gestió financera
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Anàlisi i previsió financeres 33 hores
UF 2: Productes del mercat financer i d’assegurances. 33 hores
UF 3: Fonts de finançament i selecció d’inversions. 66 hores

Mòdul professional 9: Comptabilitat i fiscalitat
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria. 99 hores
UF 2: Comptabilitat de costos. 33 hores
UF 3: Anàlisi econòmic, patrimonial i financer. 33 hores

Mòdul professional 10: Gestió logística i comercial
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Planificació de l’aprovisionament. 33 hores
UF 2: Selecció i control de proveïdors. 33 hores
UF 3: Operativa i control de la cadena logística. 33 hores

Mòdul professional 11: Simulació empresarial
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Simulació empresarial. 99 hores

Mòdul professional 12: Formació i orientació laboral
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball. 66 hores
UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul professional 13: Projecte d’administració i finances
Durada: 33 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Projecte d’administració i finances. 33 hores

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball
Durada: 350 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.


Enguany, i per ordre del passat 29 de juny, es fixen uns preus públics per estudiar cicles superiors però paral·lelament es dóna l'oportunitat d'obtenir beques per a sufragar el cost dels estudis. 

RECORDEU QUE LA MATRÍCULA ÉS OBERTA DEL 2 DE JULIOL FINS AL 10 DE JULIOL, AMBDÓS INCLOSOS. 

Podeu demanar més informació a la secretaria de l'INS Manolo Hugué.


INS Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 08140
 - Caldes de Montbui-
Telèfon: 93 865 37 62  
Nºfax: 93 865 33 18