Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimarts, 16 d’octubre de 2012

TEST ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - ADM GRAL ESTAT

1) No formen part del Govern central:
a) Els secretaris d’Estat.
b) El vicepresident.
c) Els ministres.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 2) Els Subdelegats del Govern central:
a) Han de ser funcionaris de carrera.
b) Exerceixen les competències equivalents al Delegat del Govern central.
c) Són nomenats pel procediment de lliure designació.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 3) L’òrgan directiu del ministeri que té funcions d’assistència jurídica i publicacions és:
a) Secretari general tècnic.
b) Director general.
c) Subdirector general.
d) Subsecretari.
 4) L’òrgan de suport polític i tècnic del President del Govern central es denomina:
a) Assessor.
b) Tècnic.
c) Gabinet.
d) Consell.
 5) Les Agències estatals es financen amb:
a) Transferències de l’Estat.
b) Els seus propis ingressos.
c) La venda dels seus propis béns.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 6) Són òrgans directius de l’Administració general de l’Estat a l’exterior:
a) Cònsols.
b) Ambaixadors.
c) Representants permanents davant d’organismes internacionals.
d) Les respostes b i c són correctes.
 7) La consulta al Consell d’Estat és preceptiva en:
a) Matèries de dret internacional.
b) Disposicions relatives al dret comunitari europeu.
c) El cas de drets legislatius.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 8) El Tribunal de Comptes té una funció:
a) Fiscalitzadora.
b) Judicial.
c) Jurisdiccional.
d) Les respostes a i c són correctes.
 9) Els organismes públics que realitzen activitats fonamentalment administratives i se sotmeten plenament al dret públic són:
a) Agències estatals.
b) Entitats públiques empresarials.
c) Organismes autònoms.
d) Ministeris.
 10) Són consellers nats del Consell d’Estat:
a) Ministres.
b) Diputats.
c) Fiscal general de l’Estat.
d) Expresidents del Govern central.
 
11) Els representants del Govern central a les províncies són:
a) Subdelegats del Govern central.
b) Consellers.
c) Presidents autonòmics.
d) Delegats del Govern central.
 12) La representació ordinària de l’Estat a les comunitats autònomes correspon a:
a) El Delegat del Govern central.
b) El Subdelegat del Govern central.
c) El President Autonòmic.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
 13) L’òrgan encarregat del control extern de la despesa pública és:
a) El Tribunal de Comptes.
b) El Ministeri d’Economia.
c) La Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
d) La Conselleria d’Economia.
 14) El personal dels organismes autònoms:
a) Només és funcionari.
b) Pot ser funcionari o laboral.
c) Els organismes autònoms no tenen personal propi.
d) Depèn de cada cas.
 15) Els organismes públics que realitzen activitats fonamentalment administratives i se sotmeten plenament al dret públic són:
a) Agències estatals.
b) Entitats públiques empresarials.
c) Organismes autònoms.
d) Ministeris.
 16) Són òrgans directius dels ministeris:
a) Secretaris d’Estat.
b) Secretaris generals tècnics.
c) Ministres.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
 17) La consulta al Consell d’Estat és preceptiva en:
a) Matèries de dret internacional.
b) Disposicions relatives al dret comunitari europeu.
c) El cas de drets legislatius.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 18) Formen part del Govern:
a) Només el president i els vicepresidents.
b) Els secretaris d’Estat.
c) El president, el vicepresident i els ministres.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
 19) El Consell d’Estat està format per:
a) Consellers permanents i nats.
b) Consellers electius, un president i un secretari general.
c) Vicepresident.
d) Les respostes a i b són correctes.
 20) La reunió periòdica de tots els ministres juntament amb el president del Govern central es denomina:
a) Consell de Govern.
b) Comissió delegada del Govern.
c) Consell de Ministres.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.