Aquest és el diari digital de Marçal Subiràs. Administració i finances de l'INS Manolo Hugué.

dimarts, 16 d’octubre de 2012

TEST ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - COM AUTÒNOMES, PROV I MUNICIPIS

1) Forma part del contingut mínim dels Estatuts d’Autonomia:
a) La denominació de la Comunitat.
b) La delimitació del seu territori.
c) El número de Conselleries existent.
d) Les respostes a i b són correctes.

2) En el règim de consell obert, l’alcalde és elegit per:
a) Els veïns.
b) El ple.
c) Els regidors.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

3) Les Comunitats Autònomes poden assumir noves competències:
a) Transcorreguts cinc anys des de l’aprovació dels seus Estatuts.
b) Mitjançant la reforma dels Estatuts.
c) Només si les hi transfereix l’Estat.
d) Les respostes a i b són correctes.

4) Les Comunitats Autònomes uniprovincials:
a) Tenen la corresponent Diputació provincial.
b) No tenen Diputació provincial, ja que les seves funcions les assumeixen les Comunitats Autònomes.
c) Es constitueixen com a Cabildos.
d) Es constitueixen com a Comunitats forals.

5) La Junta de govern local existeix:
a) En tots els municipis.
b) Només en els municipis de gran població.
c) En els municipis de més de 5.000 habitants.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6) L’òrgan encarregat del control econòmic i pressupostari de les Comunitats Autònomes és:
a) El Congrés dels Diputats.
b) El Tribunal Superior de Justícia.
c) El Tribunal de Comptes.
d) El Consell de Govern.

7) Les competències en què l’Estat i les Comunitats Autònomes tenen facultats similars sobre la mateixa matèria són:
a) Compartides.
b) Exclusives.
c) Concurrents.
d) Estatals.

8) Són entitats locals territorials:
a) La província.
b) El municipi.
c) Les illes.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

9) Les entitats locals formades per municipis de diferents províncies:
a) No es poden crear.
b) Necessiten l’informe favorable de les seves respectives comunitats autònomes.
c) Es poden crear sense cap requisit.
d) Necessiten l’informe favorable de les respectives Diputacions provincials.

10) La competència consistent en poder regular legalment una matèria s’anomena:
a) Judicial.
b) Legislativa.
c) Reglamentària.
d) Executiva.
 
11) Són entitats d’àmbit territorial inferior al municipi:
a) Comarques.
b) Mancomunitats de municipis.
c) Parròquies.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

12) Les Comunitats Autònomes uniprovincials:
a) Tenen la corresponent Diputació provincial.
b) No tenen Diputació provincial, ja que les seves funcions les assumeixen les Comunitats Autònomes.
c) Es constitueixen com a Cabildos.
d) Es constitueixen com a Comunitats forals.

13) La competència consistent en poder dictar reglaments sobre una matèria s’anomena:
a) Judicial.
b) Legislativa.
c) Reglamentària.
d) Executiva.

14) Són òrgans específics en els municipis:
a) La junta de govern local.
b) El ple.
c) La comissió especial de suggeriments i reclamacions.
d) Les respostes a i c són correctes.

15) L’òrgan encarregat del poder executiu en les Comunitats Autònomes és:
a) El Congrés dels Diputats.
b) El Senat.
c) L’Assemblea Legislativa.
d) El Consell de Govern.

16) El règim de consell obert s’aplica en municipis:
a) De gran població.
b) De població inferior a 100 habitants.
c) En què la localització geogràfica el faci aconsellable.
d) Les respostes b i c són correctes.

17) En cas de conflicte entre normes estatals i autonòmiques:
a) Prevalen les autonòmiques.
b) Depèn de la decisió del Tribunal Constitucional.
c) Prevalen les estatals.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

18) Les competències no atribuïdes expressament per la Constitució a l’Estat:
a) Podran correspondre a les Comunitats Autònomes en virtut dels seus Estatuts.
b) No es pot donar el cas.
c) Correspondran sempre a l’Estat.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

19) Les entitats locals tenen atribuïdes les potestats:
a) Reglamentària.
b) Judicial.
c) Legislativa.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

20) Forma part del contingut mínim dels Estatuts d’Autonomia:
a) La denominació de la Comunitat.
b) La delimitació del seu territori.
c) El número de Conselleries existent.
d) Les respostes a i b són correctes.